Leveringsbetingelser for varer og tjenester levert av SR Storkjøkken AS

        

Priser:

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og miljøavgifter.

Prosjektering, tegning og tilbud:

Ved prosjektering og tegning av prosjekter er alle filer, bilder, tegninger og tilbud tilknyttet prosjektet beskyttet av opphavsrett og tilhører SR Storkjøkken AS. Blir andre aktører valgt fremfor SR Storkjøkken AS skal alt av materiale destrueres av prosjekteier. Tegning og prosjektering anses som en tjeneste til kunde som velger å benytte SR Storkjøkken AS som leverandør. Ved brudd i samarbeide kan medgått tid tilknyttet prosjektet etter-faktureres sluttkunde med til enhver tid gjeldende timesats.

Leveringsbetingelser generellt:

Levering, montering og igangkjøring vil bli fakturert i tillegg hvis ikke annet er avtalt. Eksklusive eventuelle rørlegger-, gass-, ventilasjons- og elektrikerarbeide. Trefasetelektrisk utstyr leveres uten kabel og plugg.
Utstyr for gasstilkobling leveres uten slange og regulator.

Det tilkommer frakt, om ikke annet er oppgitt i tilbudsteksten.

Leveringsbetingelser kjøle og fryseprodukter:

Kjøle og fryseprodukter leveres i hht oppgitte mål, Kunden vil bli tilsendt tegning av rom som godkjennes ved bekreftelse av tilbud. Kunden har ansvar for at arealet hvor Kjøl -og fryserom skal monteres er avrettet i hht stander oppgitt i enhver tid gjeldende regelverk, «Toleransekrav til ferdige overflater» (støpt dekke/flis/parkett +/- 10mm). Hvis ikke dette er ivaretatt kan justeringer av fundament bli nødvendig. Kunde kan derfor bli etterfakturert etter gjeldende timesats for dette arbeidet. Dersom andre fag involveres, må dette bekostes av kunde.

Alle kjøle, og fryseprodukter inneholder kjølemedier (gass). Kjølemedie er i mange tilfeller inkludert i tilbudet, hvis ikke annet er spesifisert. Det kan komme tillegg hvis det er lange rørstrekk eller behov for etterfylling. Ekstra kjølemedie vil bil belastet kunde.
Støy fra utstyr og maskiner kan overstige produsentens oppgitte verdier grunnet rommets plassering eller lokalets utforming og materiell. SR Storkjøkken tar derfor ikke ansvar for utbedringer i den forbindelse, men er behjelpelig med å anbefale tiltak.

Leveringstid:

Se tilbudstekst.

Gyldighet:

Tilbudet gjelder 20 dager fra d.d.

Betalingsbetingelser:

14 dager hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Prisforbehold:

Det tas forbehold om prisendring, valutaendring og devaluering.

 


 


             

 

 

Salgspant:

Varen forblir SR Storkjøkken AS eiendom til kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er fullt ut betalt. Det refereres til pantelovens paragrafer 3.14 og 3.22.

Lagerleie: Varer blir bestilt inn til avtalt leverings dato. Ved store forsinkelser i prosjekter kan lagring av varer bli en utfordring. Vi forbeholder oss derfor retten til å fakturere lagerleie hvis behovet skulle melde seg. Leie blir beregnet utfra medgått kubikk. Prisen for oppvarmet lager pr.01.07-2022 er beregnet til 750,- +mva pr. måned for 4m3 (Priseksempel tilsvarer 2 benker a 2000/650/900)

Reklamasjoner:

Eventuelle reklamasjoner må skje snarest mulig og innen 8 dager etter varens mottagelse.

Retur:

Retur av standard lagervarer kan bare skje etter avtale med SR Storkjøkken AS.
Kjøper belastes da med minimum 15% av salgsverdien. Varene returneres for kjøpers regning og risiko. Retur av fabrikkbestilte varer kan ikke foretas.

Garantibetingelser:

produksjons- og konstruksjonsfeil. Dette forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner. Kjøper forplikter seg straks til å varsle SR Storkjøkken AS når feil oppdages. SR Storkjøkken AS skal innen rimelig tid utbedre påberopt feil og mangler i garantitiden. Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen/utbedringen. Reise- og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien. Garantiarbeid utføres mellom kl. 08.00-16.00 på hverdager. Vil kjøper at SR Storkjøkken AS skal utføre garantiarbeid på annet tidspunkt, vil differansen mellom overtidspris og ordinær timepris samt eventuelt helgetillegg, bli belastet. Benytter kjøper annet firma for å utfør garantiservice uten SR Storkjøkken AS samtykke, bortfaller SR Storkjøkken AS garantiansvar. Etter garantitidens utløp gis 3 måneders garanti på utskiftet reservedel.

Miljøavgifter:

Fra 01.07.99 ble det innført miljøavgift på EE-produkter. Det vil si produkter som inneholder elektriske komponenter. Dette innebærer at kjøper kan og bør levere utskiftet/kasserte EE-produkter hos SR Storkjøkken AS som tar ansvaret for at dette blir behandlet etter gjeldende regler.
Kjøle- og fryseutstyr belastes med en
 egen miljøavgift  i henhold til type og mengde kjølemedium.

Forhandlere:

Hvis kjøper er forhandler og hvor det blir gitt forhandlerrabatt, vil kjøper overta garantiansvaret overfor sluttbruker. I garantiperioden vil da SR Storkjøkken AS kun erstatte defekte reservedeler under forutsetning at disse blir returnert til SR Storkjøkken AS innen 10 dager etter at ny del er mottatt.

SR Storkjøkken AS, Organisasjonsnummer NO 994 581 139 MVALagerveien 12A 4033 Stavanger